НутриМедико
 
 
 
 
 
 
 
 
mk | en
 
 
 
 
 
Пребарувај
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Структурираните планови за исхрана резултираатсо значително поизразено намалување на телесната тежина соредено само со терапија и едукација.

  • Лицата што имаат планови за исхрана полесно ја одржуваат намалената телесна тежина, можат подобро да го одредат количеството на потребниотоброк и се способни да контролираат внес на храна кога не се гладни.

  • Учесници во истражувања што имале планови за исхрана постигнале значително подобрување на вредностите на крвниот притисок, мастите во крвта, хемоглобинот и на шеќерот во крвта.
 
 
СЕ УБЕДИВТЕ? ЗАПОЧНУВАМЕ? ⮞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претплатник може да стане секое полнолетно лице што ќе уплати соодветен износ според одбраното ниво на претплата.

Основна, исти поволности како и регистриран корисник со дополнителни услуги:
  • изработка на детален неделен план за исхрана според дневните енергетски потреби во зависност од тоа дали се намалува, одржува или наголемува телесната тежина. Претходно се пополнува прашалник, а по потреба и дополнително се комуницира;
  • on-line комуникација (Skype, Viber, Zoom) unu разговор во ординација во траење од 30 минути еднаш месечно со претходна најава односно закажување на термин;
  • рекламен подарок.
Премиум, исти поволности како и регистриран корисник со дополнителни услуги:
  • изработка на детален план за исхрана за 4 недели (1 месец) спореддневните енергетски потреби во зависност од тоа дали се намалува, одржува или наголемува телесната тежина. Претходно се пополнува прашалник, а по потреба и дополнително се комуницира;
  • on-line комуникација (Skype, Viber, Zoom) unu разговор во ординација во траење од 30 минути двапати месечно со претходна најава односно закажување на термин;
  • рекламен подарок.
 
 
СЕ УБЕДИВТЕ? ЗАПОЧНУВАМЕ? ⮞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грижата за здравјето на поединецоти неговата фамилија е изградена врз база на квалитени совети и соодветно општо здравствено образование. Со тоа се обезбедува подобро здравје и пониски здравствени трошоци. Поединечните консултативни односно образовни сесии се во траење од 30 минути и се однесуваат на:

Исхрана-здрав начин на живеење

Здравје (општа медицина)

 
 
САКАМ ДА СЕ СОВЕТУВАМ, ЕДУЦИРАМ ⮞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВЕН МАТЕРИЈАЛ

 
 

Понудениот материјал ви обезбедува најнови, висококвалитени, веродостојни информации поврзани со различни болести и состојби, можностите за нивно лекување и контрола на симптомите што ќе ви помогне за одржување на подолг и поквалитетен живот. Во него ќе откриете:

• што е причината за одредена болест или состојба и како тоа влијае на вашето тело,
• кои се најновите терапевтски можности,
• интегрирана медицина и соствена нега подржана од научно докажани факти,
• како здраеиот начин на живеење може да ви помогне во контролата на еашата бопест или состојба,
• примена на мерки за одржување на доброто ментално здравје,
• совети за превенција на болести и состојби.

Е-литература
Книги
 
 
САКАМ ДА НАРАЧАМ ⮞
 
 
 
⮞ Е - ЛИТЕРАТУРА
 
 
 
 
 
 
 
⮞ КНИГА